מי מבוטח?

  • עובד שכיר
  • עובד עצמאי (כהגדרתו בסעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי).
  • מי שנמצא בהכשרה מקצועית או שיקום מקצועי.
  • מי שמתאמן לפי חוק שירות עבודה בשעת חירום (מאבטחים למיניהם).
  • מי שנבחן לפי חוק החניכות או לפי חוק שירות התעסוקה (בשעת הבחינה בלבד).
  • אסיר, עציר או חוסה במעון על פי חוק הנוער, העובדים בעבודה שאינה מן השירותים הרגילים של מקום הימצאם.
  • מי ששכרו נקבע על פי החוק, כגון חבר כנסת.